Läpivalaise kannattavuutesi

Tiedätkö parhaat asiakkaasi ja kannattavimmat tuotteesi?

Tulokset syntyvät lupausten mukaisesti

Teija Vehmas
CFO, Fimlab

Lähes miljoonan euron tulosparannus

Tapio Hedman
CEO, Erweko 2014-2018

Johtaminen helpottui

Jari Anttila
pankinjohtaja, OP Oulu

Tulokset syntyvät lupausten mukaisesti

Teija Vehmas
CFO, Fimlab

Mitä me teemme

Tuotamme asiakkaan operatiiviseen dataan perustuvaa liikevoittotasoista kustannus- ja kannattavuustietoa päätöksenteon tueksi, erityisesti seuraavissa kolmessa toisiinsa kytkeytyvässä ulottuvuudessa:

Asiakas

Asiakaskannattavuus antaa näkymän asiakkaiden palvelemisen kustannuksista ja  kannattavuudesta läpi yrityksen tilaus-toimitusketjun. Tämä mahdollistaa parhaiden asiakkaiden tunnistamisen ja priorisoinnin sekä tappiollisten asiakkuuksien juurisyiden paljastamisen muutosten edistämiseksi.

Tuote

Tuotekannattavuus erottelee parhaiten ja heikoiten suoriutuvat tuotteet ja tuotemixit. Tämä mahdollistaa hinnoittelun tarkennukset ja tuoteportfolioiden rationalisoinnit myynnin fokusoimiseksi.

Tilaus

Asiakas- ja tuotekannattavuus yhdistyvät toisiinsa tilausten kautta. Eri tilausprofiilit tai tilauksen myyntikanava voivat tehdä samasta tuotteesta kannattavan tai tappiollisen. Tunnista voittavat liiketoimintamallit ja myyntikanavastrategiat.

Miksi

Missionamme on tuoda läpinäkyvyyttä ja selkeyttä kannattavuustiedolla johtamiseen. Haluamme luoda päätöksenteon supertähtiä.

 

Näe todellinen kannattavuusnäkymäsi

 

 1. 1. Tunnista kannattavimmat tuotteet, asiakkaat ja myyntikanavat -> opi ja jalkauta parhaat käytänteet
 2. 2. Analysoi heikoimmat tuotteet, asiakkaat ja myyntikanavat sekä näiden yhdistelmät -> muuta ja korjaa
 3. 3.Johda tiedolla –> kohdista resurssit sinne missä ne tuottavat parhaiten

Lue lisää hyödyistä

Kenelle

Terveydenhoito

LABORATORIOT. SAIRAALAT. Terveydenhoito on tunnetusti hyvin työntekijävaltainen toimiala. Hoitoketjut vaativat tyypillisesti useiden eri prosessien työpanoksen ja työajat sekä resurssit vaihtelevat tuotteen, toimenpiteen, tekoajan tai menetelmän mukaan. Aikaperusteinen toimintolaskenta on erinomainen työkalu tällaisen kompleksisen ympäristön läpivalaisuun ja resurssien tehokkaaseen johtamiseen.

Kaupan ala

FMCG. Tukkukauppa, e-commerce. Kaupan alalle ovat tyypillisiä suuret transaktiovolyymit, isot tuotevalikoimat, useat myyntikanavat ja laaja asiakaskunta. Katteet ovat pieniä, jolloin tilaustasoinen kustannusten ja kannattavuuden läpinäkyvyys on tärkeää. Cost-to-Serve -kannattavuustieto on arvokasta tuotevalikoiman, toimituslogistiikan, myyntiehtojen ja palvelutasojen määrittämiseen sekä omien resurssien johtamiseen.

Palvelut ja valmistus

Pankkipalvelut. Tilausohjautuva tuotanto. Toimialat, joissa välillisten kustannusten osuus on suuri ja toiminnassa on kompleksisuutta johtuen laajasta tuotevalikoimasta, asiakaskunnasta ja transaktiovolyymeista. Hyvä läpinäkyvyys kustannuksiin ja kannattavuuteen sekä näiden juurisyihin tukee strategisia liiketoimintapäätöksiä; mitä tehdä itse ja mitä ulkoistaa, myynnin fokusointi ja ristiinmyynti, hinnoittelu, myyntiehdot jne.

Miten

1. Aloituskartoitus

Aloituskartoituksen tuloksena asiakkaalla on tieto laskentaratkaisun soveltuvuudesta ja mahdollisista datapuutteista. Mikäli edellytykset kannattavuusmallinnukseen täyttyvät, määritetään käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset sekä resurssitarpeet. Tavoiteltavat liiketoimintahyödyt tunnistetaan ja niiden saavutettavuus validoidaan tässä vaiheessa. Aloituskartoitus sisältää seuraavat vaiheet.

 • Kartoituksen tavoitteiden määritys yhdessä asiakkaan kanssa
 • Nykyiseen laskentaan ja taustatietoihin perehtyminen
 • Organisaation toimintojen läpikäynti ja painoalueet
 • Tietojärjestelmien läpikäynti ja arvio tarvittavien tietojen saatavuudesta
 • Suunnitelma käyttöönotosta
Lue lisää +

2. Pilotointi (Proof-of-Concept)

Ratkaisun soveltuvuus ja liiketoimintahyödyt voidaan varmentaa suorittamalla pilottimallinnus valitusta liiketoimintakokonaisuudesta. Pilotoinnin laajuus määritetään tapauskohtaisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja se sisältää yleensä seuraavat vaiheet.

 • Määritetään tavoitteet ja mallinnettava liiketoimintakokonaisuus
 • Tehdään datavaatimus ja poimitaan operatiivinen data sekä taloustiedot
 • Mallinnetaan organisaatiorakenne ja liiketoimintaprosessit, hyödynnetään toimialakohtaista mallinnuskirjastoa
 • Lasketaan malli ja raportoidaan tulokset

Pilottimallinnuksen avulla asiakas näkee, miten operatiivista liiketoimintadataa on saatavissa, miten mallinnus ja raportointi käytännössä toimii ja miten tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita. Tämän jälkeen voidaan tehdä päätökset varsinaisesti käyttöönotosta.

Lue lisää +

3. Palvelumalli - käyttöönotto ja ylläpito

Kustannus- ja kannattavuusmallin käyttöönotto edellyttää todellisen liiketoiminnan ja sen nyanssien mallintamista virtuaaliseksi todellisuudeksi. Kustannusmalliin luodaan todellisuutta vastaava organisaatiorakenne ja tunnistetaan kustannusvirta pääkirjan kustannuspaikoilta operatiivisille toiminnoille ja tukitoiminnoille sekä edelleen liiketoimintaprosesseille.

Mallinnuksessa määritetään miten eri sisäiset toiminnot tekevät töitä keskenään ja allokoidaan tukitoimintojen kustannukset operatiivisille toiminnoille sopivilla ajureilla. Tämän jälkeen kustannukset allokoidaan operatiivisten toimintojen eri prosesseille. Prosessimallinnuksen avulla tunnistetaan prosessien kustannusajurit, jotka toimivat työn kohdistumisen aiheuttamisperiaatteena laskentakohteille (tilaus, asiakas, tuote, myyntikanava jne.). Kaikki tämä mallinnetaan ohjelmalliseksi kokonaisuudeksi, jonka ylläpitoa voidaan automatisoida mahdollisimman pitkälle.

Käyttöönotto

 • Haastattelut ja prosessien mallinnus
 • Datan poiminta ja kustannusmallin rakentaminen
 • ETL-prosessin luominen (datan poiminta, muokkaaminen ja lataus)
 • Mallin laskenta ja tulokset
 • Tulosten validointi
 • Tulosten raportointi

Ylläpito

 • Raportointiympäristö 24/7/365
 • Mallin laskenta, validointi ja raportoinnin päivitykset sovituin syklein
  • Päivityksen data-ajot & ETL
  • Päivityksen henkilömäärä-, prosessi-, yms. muutokset
  • Mallin laskenta ja validointi
  • Raportoinnin päivitykset
 • Ympäristön jatkuva ylläpito, taustajärjestelmien päivitykset
Lue lisää +