Hyödyt asiakkaalle

Kasva kannattavasti

 • Asiakas-tuote-myyntikanava kannattavuus
 • Route-to-Market valinnat
 • Parhaiden tuotemixien myynninedistäminen
 • Segmentointi, hinnoittelu ja alennukset
 • Kannattavuuspohjaiset kasvustrategiat

Optimoi toimintoja

 • Prosessien parantaminen
 • Kapasiteetin käyttö
 • Resursointi
 • Benchmarkkaus
 • Parhaat käytänteet

Alenna kustannuksia

 • Toimittaja- ja asiakasneuvottelut
 • Toimintatapamuutokset
 • Toimitusehtojen hallinta
 • Minimitilauskoot
 • Tehdä tai ostaa -päätökset

Varmista liiketoiminnan oikea suunta ja kannattava toteutus

Ratkaisumme avulla voit systemaattisesti priorisoida kehittämispanostusten sekä korjaustoimien kohteet ja tunnistaa yrityksen menestystekijät. Tämän avulla kykenet paremmin kohdentamaan strategiset painotukset ja resurssit oikeaan suuntaan, kasvattamaan kannattavaa myyntiä sekä optimoimaan liiketoimintaprosesseja.

”WITHOUT PROFITABILITY AND COST ANALYSIS MANAGEMENT IS IN THE DARK…TRANSPARENCY AND ACTION ON CUSTOMER AND CHANNEL PROFITABILITY PRESENTS A REAL OPPORTUNITY FOR STRENGTHENING FINANCIAL PERFORMANCE.”

A KPMG and ACCA Thought Leadership Report – An Eye on Value

 

Kannattavuusanalyysi

Kannattavuusanalyysi on liikevaihtoa ja myyntikatetta paljon laajempi tarkastelu piilotettujen voittojen ja tappioiden paljastamiseksi. Ottamalla huomioon jokaisen asiakkaan, tuotteen ja myyntikanavan todelliset kustannukset pystyt tekemään muutoksia – toiminnallisia ja taloudellisia – jotka vaikuttavat suoraan tuloslaskelman viimeiselle riville.

Tavoitteena on muodostaa operatiivinen kannattavuusnäkymä asiakkaista, tuotteista ja myyntikanavista. Kaiken pohjana on tapahtumatason tietojen mallinnus todellisten liiketoimintaprosessien mukaisesti. Tällä tasolla nähdään miten eri tilaukset vaativat yrityksen resursseja, kun tilaus kulkee läpi tilaus-toimitusketjun. Vain tällä tasolla asiakkaiden tilauskäyttäytyminen linkittyy suoraan tuotteisiin. Operatiiviset tuloslaskelmat tuovat esiin toiminnan taloudellisesta näkökulmasta ja paljastavat liiketoiminnan kehittämiskohteita sekä prioriteetteja.

Hyödyt yhteenveto

Kohde Hyöty
Asiakas- ja tuotetuloslaskelmat
 • Tuloslaskelmat, jotka antavat läpinäkyvyyden todelliseen asiakas- ja tuotekannattavuuteen liikevoittotasolla
 • Näe asiakaskäyttäytymisen, myyntikanavan ja tuoteportfolion vaikutus kustannuksiin
 • Vertaa toteutunutta asiakaskannattavuutta arvioituun/tavoiteltuun kannattavuuteen
 • Analysoi juurisyyt ja määritä tarvittavien muutosten toimenpiteet
 • Sitoutuneen pääoman kustannusvaikutukset (mm. varasto ja myyntisaamiset)
Hinnoittelu
 • Paikanna väärin hinnoitellut tuotteet, palvelut ja sopimukset ja opi parhaista; korjaustoimien kohdentaminen
 • Läpivalaise alennuspolitiikka, lisäveloitukset, minimitilauskoot / pientilauslisät, hinnoittelu ja toimitussykli
Kaikki kustannus- ja kannattavuusraportointi
yhdessä mallissa
 • Läpinäkyvyys, validoitavuus, raportoitavuus ja ylläpidettävyys
 • Mahdollistaa johdonmukaisen ja jatkuvan laskennan
 • Mahdollistaa yhteismitallisten suoritusmittaristojen laadinnan
 • Johdonmukaista päätöksentekoa, yksi yhteinen totuus (ei erillislaskelmia siiloissa)
Prosessit
 • Prosessien KPI-mittariston luonti ja seuranta
 • Talouden kustannustoteumien kytkentä liiketoimintaprosesseihin
 • Kapasiteetin alikäyttö ja pullonkaulat
Myynnin johtaminen
 • Myyjäkohtaiset liikevoittotasoiset tuloslaskelmat myynnin kannattavuuden johtamiseen
 • Asiakkaiden / markkinoiden segmentointi ja toimintapolitiikat
 • Kannattavuusmittarit palkitsemisjärjestelmissä
Ennusteet ja skenaariot
 • What if -mallinnukset toteumadatan pohjalta eri liiketoimintamuutosten skenaarioille
 • Vaikutusten arviointi ennakoiden päätöksenteon pohjaksi

Ota yhteyttä